Trekkies.dk (Tilbage til forsiden)


Tilbage til forsidenForeningen TV-serier Kalender Biograffilm Universet Download Billeder Diverse Presse DM i Star Trek Butikken

trekkies.dks vedtægter (version 6 feb 11)


§ 1

 

Foreningen

 

 

 

 

§ 1.1

Foreningen er en landsforening, og dens navn er trekkies.dk.

 

 

 

 

§ 1.2

Foreningen er hjemmehørende i København

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Formålet

 

 

 

 

§ 2.1

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Star Trek i Kongeriget Danmark, samle alle interesserede samt udgive medlemsbladet til foreningens medlemmer.

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Medlemskredsen

 

 

 

 

§ 3.1

Som medlem med stemmeret optages enhver fysisk person, såfremt vedkommende er i besiddelse af en postadresse i Kongeriget Danmark, og at pågældende er rede til at acceptere nærværende vedtægter.

 

 

 

 

§ 3.2

Som medlem uden stemmeret og uden ret til deltagelse i foreningens arrangementer optages juridiske personer som foreninger, institutioner, forretninger og lignende, såfremt pågældende enhed er i besiddelse af en postadresse i Kongeriget Danmark, og at enheden er rede til at acceptere nærværende vedtægter.

 

 

 

 

§ 3.3

Indmeldelse sker ved betaling af det fastsatte kontingent, jf. § 10.1. Medlemskabet er gældende fra det tidspunkt betalingen finder sted, og ophører ved skriftlig udmeldelse eller ved manglende fornyelse af kontingentet.

 

 

 

 

 

§ 3.4

Medlemmer, der handler til skade for foreningen, kan indstilles til eksklusion. Eksklusionsbegæringen fremsættes af bestyrelsen på generalforsamlingen, og skal vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. §§ 3.1 og 4.5. Eksklusionen er gældende til den evt. ophæves af generalforsamlingen. Ved eksklusion tilbagebetales det resterende kontingent. 

 

 

 

 

 

§ 3.5

Ønske om genindmeldelse efter en eksklusion skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Bestyrelsen forpligtes til at fremlægge dette på førstkommende generalforsamling.   

 

 

 

 

 

§ 3.6

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages.

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

Generalforsamlingen

 

 

 

 

§ 4.1

Generalforsamlingen er, indenfor rammerne i nærværende vedtægter, foreningens øverste myndighed, jf. § 12.5

 

 

 

 

§ 4.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

 

 

 

 

 

§ 4.3

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel. Afholdelsen sker i den by, hvor foreningen er hjemmehørende, jf. § 1.2. Bestyrelsen har ansvaret for at indkaldelsen sker rettidigt.

 

 

 

 

§ 4.4

De på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. §§ 3.1, 4.5, træffer beslutninger ved simpel stemmemajoritet, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

 

 

 

 

§ 4.5

For at opnå stemmeret til en generalforsamling kræves det, at man har været medlem i mindst 24 timer.

 

 

 

 

§ 4.6

Der kan stemmes med brevstemme, dog således, at en brevstemme bliver ugyldig i tilfælde af personligt fremmøde eller ved brug af fuldmagt. Brevstemmer betragtes som fremmødte. De nærmere regler for brug af brevstemmer fastsættes af bestyrelsen.

 

 

 

 

§ 4.7

Der kan stemmes med fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et personligt fremmødt stemmeberettiget medlem og således, at hvert personligt fremmødt stemmeberettiget medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
En fuldmagt bliver ugyldig i tilfælde af fuldmagtgiverens personlige fremmøde. Fuldmagter betragtes som fremmødte. De nærmere regler for brug af fuldmagt fastsættes af bestyrelsen.

 

 

 

 

 

§ 4.8

Ordinær generalforsamling afholdes med mindst følgende punkter på dagsordenen:

 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Godkendelse af regnskab og budget

5. Forslag til vedtægtsændringer

6. Andre forslag

7. Valg til bestyrelsen:

7a. Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år)

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7c. Valg af suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer

9. Evt.

 

 

 

 

 

§ 4.9

Bestyrelsen eller mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer, jf. §§ 3.1, 4.5, kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i henhold til §§ 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.8 stk. 1, 5 og 6. Indkaldelsen skal trykkes i førstkommende medlemsblad, jf. § 11.3. Udkommer medlemsbladet senere end 3 måneder efter beslutningen om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling er truffet, udsendes indkaldelsen skriftligt. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes i perioden mellem 6 og 12 uger efter indkaldelsen er udsendt.

 

 

 

 

§ 4.10

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt, og være foreningens postadresse i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen forpligtes til at offentliggøre indkomne forslag, som minimum via foreningens elektroniske medier, senest 7 dage før afholdelsen.

 

 

 

 

 

§ 4.11

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af den valgte bestyrelse, være afgående fra denne, være kandidat til denne samme år eller være afgående suppleant fra denne.

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

Valg til bestyrelsen

 

 

 

 

§ 5.1

Den ordinære generalforsamling vælger, jf. 5.4, blandt den stemmeberettigede medlemskreds en bestyrelse der ialt består af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

 

 

§ 5.2

De valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode således, at halvdelen går på valg på lige år og halvdelen går på valg på ulige år.

 

 

 

 

§ 5.3

Der vælges hvert år 2 suppleanter, der vælges for en 1-årig periode.

 

 

 

 

§ 5.4

Valg til bestyrelsen foregår skriftligt, og der stemmes først om formand (ulige år) eller kasserer (lige år), derefter om bestyrelsesmedlemmer og til slut suppleanter. Har et medlem forladt bestyrelsen efter 1 år eller mindre, vælges et nyt medlem for den resterende del af perioden. af suppleanterne vælges den med størst antal stemmer som første suppleant, den med næststørst antal som anden suppleant. Opstår der stemmelighed, og dette er afgørende for hvem der vælges, eller rækkefølgen af suppleanter, foretages der en ny afstemning mellem de pågældende kandidater.

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

§ 6.1

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

 

 

 

 

§ 6.2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, og fastsætter selv sin dagsorden.

 

 

 

 

 

§6.3

Bestyrelsen består af de valgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne, medlemsbladets redaktør og foreningens MAU-koordinator deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med de valgte bestyrelsesmedlemmer, men har ikke stemmeret.

 

 

 

 

 

§ 6.4

Redaktøren af medlemsbladet og MAU-koordinatoren, der begge skal være blandt den stemmeberettigede medlemskreds, jf. § 3.1, udpeges af den valgte bestyrelse, jf. § 5.1. 

 

 

 

 

§ 6.5

Hvis et af de valgte bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen i utide, overtages pladsen af en suppleant indtil næste generalforsamling.

 

 

 

 

§ 6.6

Alle medlemmer af bestyrelsen skal være myndige.

 

 

 

 

§ 6.7

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse specifikke opgaver. Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for udvalgenes arbejde. Alle udvalg refererer til bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

Bestyrelsens stemmer og beslutninger

 

 

 

 

 

§ 7.1

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede, jf. § 6.3. Bestyrelsen kan dog udstede mandat til en gruppe bestående af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, der indenfor mandatets rammer kan træffe beslutninger på vegne af bestyrelsen. Mandatet kan til enhver tid ophæves af bestyrelsen.

 

 

 

 

 

§ 7.2

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 

 

 

 

§ 7.3

Udgået pr. 27/02-2011 

 

 

 

 

 

§ 7.4

På bestyrelsesmøder og ved øvrige bestyrelsesbeslutninger kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

 

 

 

§ 7.5

Udgået pr. 27/02-2011

 

 

 

 

 

 

§ 8

 

Bestyrelsesmøderne

 

 

 

 

 

§ 8.1

Et møde mellem bestyrelsesmedlemmer kan betegnes som et bestyrelsesmøde såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig, jf. § 7.1.

 

 

 

 

 

§ 8.2

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller på begæring af mindst 2 af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

 

 

§ 8.3

Bestyrelsen skal afholde mindst 3 møder årligt. Alle bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6.3, bør så vidt muligt deltage i alle bestyrelsesmøderne.

 

 

 

 

 

§ 8.4

Sekretæren eller dennes stedfortræder er ansvarlig for at der minimum bliver ført beslutningsreferat for samtlige bestyrelsesmøder og øvrige bestyrelses-beslutninger. Bestyrelsens referater er kun tilgængelige for medlemmerne. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan dog beslutte at gøre et eller flere referater, eller dele heraf, tilgængelige for offentligheden.

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

Tilknyttede organisationer

 

 

 

 

 

§ 9.1

Bestyrelsen kan beslutte at indgå, eller ophæve, samarbejde med organisationer eller virksomheder med tilsvarende formål som foreningen. Bestyrelsen kan under ingen omstændigheder forpligte foreningen økonomisk over for andre organisationer eller virksomheder, ud over hvad der indgår i foreningens almindelige drift.

 

 

 

 

 

§ 9.2

Udgået pr. 27/02-2011

 

 

 

 

 

§ 9.3

Udgået pr. 27/02-2011

 

 

 

 

 

§ 9.4

Udgået pr. 27/02-2011

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

Økonomi

 

 

 

 

 

§ 10.1

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Ændringer i kontingentet træder tidligst i kraft efter en varsling på 3 måneder. Kontingentet godkendes af førstkommende generalforsamling.

 

 

 

 

 

§ 10.2

Foreningens midler, kontingent, m.v. anbringes efter bestyrelsens valg.

 

 

 

 

 

§ 10.3

Kassereren skal føre regnskab i henhold til bogføringsloven.

 

 

 

 

 

§ 10.4

Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.

 

 

 

 

 

§ 10.5

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af mindst en af de to af generalforsamlingen valgte revisorer, der begge skal være valgt blandt den stemmeberettigede medlemskreds og ikke være medlem af bestyrelsen.

 

 

 

 

 

§ 10.6

Foreningen er ansvarlig for sine økonomiske forpligtelser gennem sin egenkapital. Intet enkelt medlem kan gøres ansvarlig for foreningens eventuelle gældsposter.

 

 

 

 

 

§ 10.7

Foreningen forpligtes ved underskrift af to af de valgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

 

 

 

 

 

§ 10.8

Adgang til foreningens konti haves af den til enhver tid siddende kasserer. Fuldmagt til indsyn i foreningens konti haves af den til enhver tid siddende formand og næstformand. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give fuldmagt til medlemmer af foreningen til enkelte af foreningens konti.

 

 

 

 

 

 

§ 11

 

Medlemsbladet

 

 

 

 

 

§ 11.1

Medlemsbladets navn er Subspace. Bladet udgives hovedsagelig på dansk.

 

 

 

 

 

§ 11.2

Bladets udgivelsesdato er den dato, hvor bladet indleveres til distribution.

 

 

 

 

 

§ 11.3

Førstkommende medlemsblad er det blad, hvor indhold kan indleveres inden for deadline. Deadline fastsættes af redaktøren.

 

 

 

 

 

§ 11.4

Redaktøren har ansvaret for medlemsbladet og udgivelsen af dette.

 

 

 

 

 

§ 11.5

Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for bladets indhold. Redaktøren har pligt til at følge disse.

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

Vedtægtsændringer

 

 

 

 

 

§ 12.1

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer på en generalforsamling, jf. §§ 3.1 og 4.5. Brevstemmer og fuldmagter betragtes som fremmødte, jf. §§ 4.6 og 4.7.

 

 

 

 

 

§ 12.2

Vedtægtsændringer træder i kraft i det øjeblik de er vedtaget af generalforsamlingen, dog kan bestyrelsen eller 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. §§ 3.1 og 4.5. vedtage at vedtægtsændringerne først skal træde i kraft på et senere tidspunkt, eksempelvis såfremt beslutningen endeligt vedtages af en urafstemning, jf. §§ 12.3, 12.4 og 12.5.

 

 

 

 

 

§ 12.3

Bestyrelsen eller 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. §§ 3.1, 4.5, kan vedtage, at vedtægtsændringer skal endeligt godkendes ved urafstemning, jf. §§ 12.4, 12.5

 

 

 

 

 

§ 12.4

Urafstemningen skal annonceres senest 12 uger efter vedtagelsen af urafstemning på generalforsamlingen. Urafstemningen skal være afsluttet senest 6 uger og tidligst 3 uger efter annonceringen. Annonceringen skal som udgangspunkt ske i førstkommende medlemsblad, men kan dog ske pr. mail eller brev, såfremt førstkommende medlemsblad ikke udkommer indenfor max. 12 uger efter vedtagelsen om urafstemning på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

§ 12.5

Resultatet af en urafstemning kan omstøde en generalforsamlings beslutning.

 

 

 

 

 

§ 12.6

Resultatet af urafstemningen skal som minimum offentliggøres i førstkommende medlemsblad.

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

Opløsning af foreningen

 

 

 

 

 

§ 13.1

Opløsning af foreningen betragtes som en vedtægtsændring, der først kan træde i kraft såfremt den endeligt godkendes ved en urafstemning. Denne urafstemning skal påbegyndes senest 30 dage efter generalforsamlingens vedtagelse af opløsningen og afsluttes senest 60 dage efter.

 

 

 

 

 

§ 13.2

Anvendelse af foreningens formue vedtages samtidig med generalforsamlingens vedtagelse af foreningens opløsning. Formuen kan ikke tilfalde et eller flere af foreningens medlemmer.

 

 

 

 

 

 

§ 14

 

Stridigheder

 

 

 

 

 

§ 14.1

Stridigheder, om anvendelse af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen, jf. § 4.1.

 

 

 

 

 

§ 14.2

Stridigheder, der ikke kan løses af generalforsamlingen, afgøres ved voldgift. Der henvises til lov om voldgift. Den part, der begærer voldgift, betaler omkostningerne i forbindelse med denne.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27/2-2011.
Dato: 28-02-2011

Af: trekkies.dk


trekkies.dk
Postbox 851
2400 København NV

Flere kontaktoplysninger.

Fuglesang & Co


© copyright trekkies.dk 1996-2014 • Hostet af A-Data A/S